Θέλεις να…

   Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

INNOVATHENS – Kόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων
Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων,
Κτίριο Αεριοφυλάκιο 2,
Πειραιώς 100, Γκάζι,
11854 Αθήνα

Τ. (+30) 213 0109300

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τεχνόπολις – Γκάζι Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. Προστασίας και Ανάδειξης Βιομηχανικού Αρχαιολογικού Πάρκου Αθηνών» (η «Τεχνόπολη») δεν είναι εκπαιδευτικός οργανισμός και δεν παρέχει οποιοδήποτε τίτλο ή πιστοποιητικό σπουδών.
2. Η «Τεχνόπολη» σας ενημερώνει ότι η ίδια ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της θα επεξεργασθούν, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, τα προσωπικά δεδομένα της παρούσας Φόρμας καθώς και τυχόν λοιπά προσωπικά δεδομένα που θα συλλεγούν με τη συνδρομή σας, με σκοπό τη συλλογή και επεξεργασία των φορμών συμμετοχής στην εκδήλωση για την οποία εκδηλώνετε ενδιαφέρον (το «Σεμινάριο»), την ανάδειξη των συμμετεχόντων σε αυτό, τη διενέργεια όλων των αναγκαίων ενεργειών στο πλαίσιο της συμμετοχής αυτών στο Σεμινάριο και τη διενέργεια ερευνών αξιολόγησης του Σεμιναρίου.
3. Σε περίπτωση που έχετε συγκατατεθεί για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τη λήψη μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα σχετικά με πρωτοβουλίες, διαγωνισμούς, εκδηλώσεις κτλ της Τεχνόπολης, σκοπός της επεξεργασίας είναι η αποστολή των εν λόγω μηνυμάτων προς εσάς.
4. Εννοείται ότι μετά το πέρας του Σεμιναρίου, οποιαδήποτε προσωπικά σας δεδομένα θα καταστρέφονται, εκτός εάν η τήρησή τους επιτρέπεται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
5.  Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο το οποίο παράγεται στις εκδηλώσεις που φιλοξενούνται στον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας INNOVATHENS παρέχεται με άδεια Creative Commons BY-SA 4.0 εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η άδεια χρήσης οποιουδήποτε άλλου υλικού προστατευόμενου από το Ν.2121/93 ή άλλο σχετικό νόμο και το οποίο έχει προσδιοριστεί ως Πνευματική Ιδιοκτησία τρίτου προσώπου δεν καλύπτεται από την ανωτέρω άδεια χρήσης.
6. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνείτε με την Τεχνόπολη στην ακόλουθη διεύθυνση: «Τεχνόπολις – Γκάζι Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. Προστασίας και Ανάδειξης Βιομηχανικού Αρχαιολογικού Πάρκου Αθηνών», Πειραιώς 100, 11854 Αθήνα, τηλ. 210 3475518.