Φτιάξε το φάκελό σου για τα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ

Η υπηρεσία αυτή δεν παρέχεται πλέον!

 

Θέλεις να ξεκινήσεις μια νέα επιχείρηση με επιδότηση από το ΕΣΠΑ; Θέλεις να συντάξεις μια ανταγωνιστική πρόταση και δεν ξέρεις τον τρόπο; Έλα στο INNOVATHENS!

Ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων-INNOVATHENS, με την υποστήριξη εξειδικευμένων συμβούλων, βοηθάει τους ενδιαφερόμενους στην προετοιμασία φακέλων υποψηφιότητας σε επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Για τα σχήματα που συμμετείχαν στον Επιχειρηματικό Επιταχυντή του INNOVATHENS, τις εταιρίες που στέγασαν τη δραστηριότητά τους στις εγκαταστάσεις του, καθώς και σε όσες εταιρίες συνέβαλαν με την ενεργητική τους παρουσία στη λειτουργία του Κόμβου, όλες οι παραπάνω υπηρεσίες θα προσφέρονται δωρεάν.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ:

 1. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Στόχος: Η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει:

 • Στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και
 • Στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου

Φορείς υλοποίησης: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και Ενδιάμεσος Φορέας

Δυνητικοί Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών που κατά την υποβολή της αίτησης που:

 • είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
 • ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Εισοδηματικά κριτήρια θα τεθούν στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Έως 50.000 € (100% ενίσχυση)

Καλυπτόμενες δραστηριότητες & δαπάνες: Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία – Φάρμακα, Υλικά – Κατασκευές.
Ειδικότερα:

 • παραγωγικός εξοπλισμός,
 • λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
 • δαπάνες προβολής και δικτύωσης
 • κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
 • αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισμός

Συνολικός Προϋπολογισμός δράσης:

120 εκατ. €, σε δύο (2) κύκλους των 60 εκατ. € έκαστος (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων:

 • 2500 νέες επιχειρήσεις
 • 4500 νέες θέσεις εργασίας

 

 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στόχος του προγράμματος:

Ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δυνητικοί δικαιούχοι:

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας ή θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:

από 5.000 έως 25.000 ευρώ (100% ενίσχυση )

Επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν (ενδεικτικά):

 ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φυσιοθεραπευτές, βιολόγοι, ψυχολόγοι, μαίες

 • δικηγόροι
 • αρχιτέκτονες, μηχανικοί, τοπογράφοι, χημικοί, σχεδιαστές
 • γεωπόνοι, γεωλόγοι, δασολόγοι, ωκεανογράφοι
 • δημοσιογράφοι, συγγραφείς, διερμηνείς, ξεναγοί, μεταφραστές
 • καθηγητές ή δάσκαλοι
 • καλλιτέχνες: γλύπτες, ζωγράφοι, σκιτσογράφοι, χαράκτες, ηθοποιοί, μουσικοί, χορευτές, χορογράφοι, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, διακοσμητές
 • οικονομολόγοι, λογιστές ή φοροτέχνες, αναλογιστές
 • αναλυτές, προγραμματιστές
 • ερευνητές ή συμβούλοι επιχειρήσεων
 • κοινωνιολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί
 • κ.α.

Επιλέξιμες δαπάνες:

επαγγελματικός εξοπλισμός,

 • λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας),
 • δαπάνες προβολής και δικτύωσης,
 • κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) ,
 • αμοιβές τρίτων, και
 • γενικός εξοπλισμός

Συνολικός προϋπολογισμός της δράσης:

50 εκατ. ευρώ, σε δύο κύκλους των 25 εκατ. ευρώ (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων:

2.800 πτυχιούχοι – δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις νέες θέσεις εργασίας από όσους προσληφθούν.

 

 1. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Αντικείμενο Προγράμματος: Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία

Περίοδος υποβολής: από 7/4/2016 έως 20/5/2016

Χρηματοδότηση:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€) στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 2015 ήταν μεγαλύτερος των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€).

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:

Κτίρια, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, άϋλες δαπάνες, μισθοί.

Συνολικός προϋπολογισμός: € 130.000.000

info@innovathens.gr