Κέρδισε to Galaxy Alpha G850F

Print

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ-ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» και έδρα το Δήμο Αθηναίων (οδός Πειραιώς, αρ. 100) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής», προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), με την ονομασία «Κέρδισε to Galaxy Alpha G850F», ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου https://www.facebook.com/innovathens και https://twitter.com/innovathens (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι χρήστες που είναι άνω των 18 ετών και συμφωνούν και αποδέχονται πλήρως τους παρόντες όρους.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου βαθμού.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, ώρα 13:01 μ.μ. (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου ώρα 23:59 π.μ. (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να εγγραφούν κάνοντας “Like” και “Share” (κοινοποίηση στο χρονολόγιο του χρήστη) στη σχετική με το διαγωνισμό δημοσίευση του «INNOVATHENS» στο Διαδικτυακό Τόπο.
Για το διαγωνισμό στο twitter όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν, θα πρέπει να εγγραφούν κάνοντας “follow” το χρήστη “INNOVATHENS” και “Retweet” την αντίστοιχη ανάρτηση. Το όνομα χρήστη (username) καθώς και η χρησιμοποιούμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook θα λαμβάνονται από την εφαρμογή, βάσει της αποδοχής του συμμετέχοντα να μοιραστεί τα προσωπικά του στοιχεία σύμφωνα με τους όρους που διέπουν το εν λόγω μέσο και αναφέρονται στη σελίδα www.facebook.com και www.twitter.com.
Η επιλογή “Like” και η επιλογή “Share”, καθώς και “Follow” και “Retweet” σύμφωνα με τα ανωτέρω ειδικότερα οριζόμενα και η καταχώρηση των ανωτέρω στοιχείων συνιστούν δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Η επιτυχής ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας δίνει στον συμμετέχοντα μια συμμετοχή για την κλήρωση που θα αναδείξει τους νικητές του διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων δύναται να λάβει το πολύ μία συμμετοχή για την κλήρωση εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την προαναφερόμενη διαδικασία και δεν παραβιάζεται κάποιος από τους παρόντες όρους. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα του Διοργανωτή ή του εν λόγω τρίτου προσώπου και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.
Οίκοθεν νοείται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

6. Δώρα. Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα») είναι τα εξής:
2 (τεμάχια) Galaxy Alpha G850F
Κληρώνεται ένα τεμάχιο στο twitter κι ένα στο Facebook.
Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της κλήρωσης. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 29 Δεκεμβρίου στα γραφεία του Διοργανωτή, παρουσία 3μελούς επιτροπής αποτελούμενης από στελέχη της εταιρίας και με τη χρήση συστημάτων τα οποία εξασφαλίζουν το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Κατά την κλήρωση θα αναδειχθούν και 2 επιλαχόντες, ένας για τον διαγωνισμο του Facebook κι ένας για το Διαγωνισμό του Twitter.
Στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών θα συμμετέχει το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών, όπου έγκυρη συμμετοχή νοείται αυτή που: (α) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων του Διοργανωτή ή του τυχόν τρίτου που ενεργεί για λογαριασμό του ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (β) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, ή του τρίτου που ενεργεί για λογαριασμό του, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού έως τη Λήξη του Διαγωνισμού.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση. Ο Διοργανωτής θα ενημερώνει: (α) όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία των νικητών, με ανάρτηση των στοιχείων αυτών στο Διαδικτυακό Τόπο και ειδικότερα με ανάρτηση αποκλειστικά και μόνο του Ονόματος Χρήστη (User Name) των νικητών και όχι οποιουδήποτε άλλου προσωπικού δεδομένου αυτού και (β) έκαστο νικητή του Διαγωνισμού, με την αποστολή σχετικού γραπτού μηνύματος, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 5 ανωτέρω. Μέσω του ανωτέρω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με έκαστο νικητή του Διαγωνισμού προκειμένου να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα του, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την απόδοση του Δώρου του σε αυτόν. Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος, ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχηρών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον 1ο κατά τη σειρά ανάδειξής του επιλαχόντα κ.ο.κ.

9. Άρνηση αποδοχής των Δώρων. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου αυτού, το οποίο γεννάται στον 1ο κατά τη σειρά ανάδειξής του επιλαχόντα κ.ο.κ. Τα ανωτέρω υπό 6 Δώρα θα παραληφθούν από τους νικητές από τα γραφεία του Διοργανωτή (Πειραιώς 100, Αθήνα) ή θα αποσταλούν στους νικητές με έξοδά τους, στη διεύθυνση που θα δηλώσουν, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό 8 οριζόμενα.

10. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

11. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο καθώς και στον ιστότοπο του Διοργανωτή www.innovathens.gr.

12. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να απευθυνθεί στο Διοργανωτή στο e-mail info@innovathens.gr

13. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.
Εννοείται ότι μετά την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων/ των νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 213 010 9300.

14. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

15. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

16. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: LEGAL NOTICE_Κέρδισε to Galaxy Alpha G850F