Καταγραφή Δυνατών και Αδυνάτων Σημείων

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΥΝΑΤΩΝ & ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο επόμενος πίνακας θα σας βοηθήσεις να εντοπίσετε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία και να αξιολογήσει το κατά πόσο είστε έτοιμοι να προχωρήσετε στην ίδρυση μιας νέας εταιρείας.

Εξετάστε κάθε μία από τις κατηγορίες προσόντων του επόμενου πίνακα και αναρωτηθείτε πόσο ικανοί είστε σε κάθε ένα από τα επιμέρους προσόντα. Βαθμολογείστε την επίδοσής σας σε κάθε κατηγορία στην κλίμακα 1-5, όπου το 1 υποδηλώνει τη χαμηλότερη και το 5 την υψηλότερη βαθμολογία.

Προσόντα ΒαθμολογίαΧαμηλή                         Μέτρια                       Υψηλή
Πωλήσεις

τιμολογιακή πολιτική

αγορές

προγραμματισμός πωλήσεων

διαπραγματεύσεις

προσωπικές πωλήσεις

παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση

διαχείριση αντιπροσώπων & μεταπωλητών

παρακολούθηση ανταγωνισμού

   1                 2                 3                 4               5
Marketing

διαφήμιση/προώθηση/δημόσιες σχέσεις

ανάπτυξη ετησίων πλάνων marketing

διαπραγμάτευση με διαφημιστικά μέσα

ανάπτυξη διαφημιστικών κειμένων

ανάπτυξη στρατηγικών marketing

σχεδιασμός αξιοποίησης καναλιών διανομής

ανάπτυξη τιμολογιακής πολιτικής

ανάπτυξη συσκευασίας προϊόντων

   1                 2                 3                 4                5
Χρηματο-οικονομικός σχεδιασμός

προγραμματισμός χρηματοροών

μηνιαία παρακολούθηση οικονομικών

σχέση με τράπεζες

διαχείριση πιστωτικών ορίων

   1                 2                 3                 4                5
Λογιστική

τήρηση λογιστικών βιβλίων

τιμολόγηση, εισπράξεις, πληρωμές

προετοιμασία μηνιαίων ισοζυγίων

προετοιμασία καταστάσεων για Εφορία

   1                 2                 3                 4                  5
Γενική Διοίκηση

προγραμματισμός

μισθοδοσία

παροχές προσωπικού

   1                 2                 3                 4              5
Διαχείριση Προσωπικού

προσλήψεις

απολύσεις

παροχή κινήτρων

ηγετικές ικανότητες

   1                 2                 3                 4               5
Προσωπικές Δεξιότητες

προφορική επικοινωνία

γραπτή επικοινωνία

γνώση Η/Υ

επεξεργασίας κειμένου

χρήση fax & e-mail

οργανωτικές ικανότητες

   1                 2                 3                 4                5
Γενικές Ικανότητες

δέσμευση για σκληρή εργασία

υποστήριξη από την οικογένεια

ικανότητα διαχείρισης ρίσκου και πίεσης (tress)

ικανότητα αντιμετώπισης ενδεχόμενης αποτυχίας

ικανότητα μοναχικής εργασίας

ικανότητα συλλογικής εργασίας

   1                 2                 3                 4               5
Σύνολο

 

Με βάση τη συνολική βαθμολογία (ως άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών):

εάν αυτή είναι μικρότερη του 20, τότε θα πρέπει να αναθεωρήσετε την πρόθεσή σας για να ηγηθείτε μιας νέας εταιρείας

εάν αυτή είναι μεταξύ του 20 και του 25, τότε είστε έτοιμοι να ηγηθείτε μιας νέας εταιρείας, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να αφιερώσετε λίγο χρόνο στην βελτίωση των αδύνατων σημείων

εάν αυτή είναι μεγαλύτερη του 25, τότε είστε απολύτως έτοιμοι να ηγηθείτε μιας νέας εταιρείας